استابلایزر ولتاژ / ترانس برق

قوانین عملکرد اتوترانسفورماتور – نحوه‌ی کار واریاک و کاربردهای آن

قوانین عملکرد اتوترانسفورماتور - نحوه‌ی کار واریاک و کاربردهای آن

در این ویدیو می‌خواهیم در مورد ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز آتو صحبت کنم.

متن زیرنویس ویدیوی قوانین عملکرد اتوترانسفورماتور

اگر به نظر می‌رسد که برخی از قسمت‌های متن همخوانی ندارد یا کامل نیست، یا نمی‌تواند منظور را به طور دقیق و کامل به شما برساند، به این دلیل است که این متنِ زیرنویس ویدیو و وابسطه به آن است. بنابراین برای اینکه موضوع را بهتر درک کنید، باید ویدیوی بالا را تماشا کنید.

در اینجا یک ترانسفورماتور تک فاز عادی را مشاهده می‌کنید این وسیله دو سیم‌پیچ دارد، اولیه و ثانویه جریان شار رایج است، اما جریان الکتریکی متفاوت می‌باشد.

آن‌ها مجزا هستند. در مورد ترانسفورماتور آتو، این سیم‌پیچ وجود نخواهد داشت. تنها یک سیم‌پیچ وجود دارد.

در اینجا نشان دادم از این سیم‌پیچ یک انشعاب داریم و عملکرد آن مثل یک خروجی است. اینجا یک بار اضافه می‌کنیم. اینجا یک ورودی ‏‫AC متصل می‌کنیم. تفاوت در این است که چون هیچ سیم‌پیچی وجود ندارد. جداسازی نیز وجود نخواهد داشت.

این و این جریان الکتریکی به یکدیگر متصل هستند، اما اندازه‌ی ترانسفورماتور کوچک می‌شود. نسبت جریان و ولتاژ و فرمول نسبت پیچ‌ها مشابه هستند، اینجا و اینجا، هر دو و توان ‏‫VA اولیه VA1 در l1 برابر است با توان ثانویه ‏‫V212 اگر پیچ‌ها افزایش بیابند ولتاژ بیشتر خواهد شد اما جریان کاهش می‌یابد.

آتو در اینجا به معنی ترانسفورماتور اتوماتیک نیست! این آتو تنها یک اسم یونانی است!!

این یک ترانسفورماتور سه فاز است. این هسته است. سه سیم‌پیچ دارد. یکی برای فاز ‏‫a یکی برای فاز ‏‫b یکی برای فاز ‏‫c

این سیم‌پیچ، تنها یک پیچک وجود دارد، نه دو پیچک از اینجا اینجا ورودی ‏‫AC است که متصل کردیم و در انشعاب، بار خروجی متصل می‌شود در یک ترانسفورماتور عادی دو سیم‌پیچ وجود دارد یکی اولیه یکی ثانویه اینجا (در آتو) تنها یک سیم‌پیچ داریم.

این که اینجا مشاهده می‌کنید یک پایانه از هر سیم‌پیچ به یکدیگر متصل هستند و به نول متصل می‌شوند. این اتصال استار است ورودی ‏‫AC، اینجا می‌دهیم و بار، اینجا متصل می‌کنیم در ‏‫a2، b2 و c2. این حالت استار است. کاهنده، افزاینده و ترانسفورماتور متغیر آتو این یک ترانسفورماتور کاهنده است.

اینجا ورودی ‏‫AC را متصل کردیم. در این نقطه، این یک انشعاب است. این انشعاب است. این انشعاب است. این انشعاب است.

در سمت خروجی، که بار متصل است پیچ‌ها کمتر هستند. اگر پیچ‌ها کمتر باشند، ولتاژ کمتر خواهد بود. پس ولتاژ کاهش می‌یابد. پس به این یک ترانسفورماتور کاهنده می‌گویند.

در این شرایط، ولتاژ ورودی اینجا متصل است و سمت بار… اینجا متصل شده است.

پیچ‌های سمت بار بیشتر هستند، پس ولتاژ بیشتر خواهد بود. پس به آن ترانسفورماتور افزاینده می‌گوییم. در مورد ترانسفورماتور انشعاب خروجی را می‌توان تغییر داد.

اینجا ثابت است. اینجا متغیر می‌شود. هر جایی، امکان‌پذیر است. ترانسفورماتور آتو انشعاب‌دار. در این ترانسفورماتور آتو پنج اتصال مشاهده می‌شود به این نقاط انشعاب می‌گوییم.

یک، دو، سه، چهار، پنج انشعاب وجود دارد. در این انشعاب ورودی ‏‫AC را متصل کردم. خروجی‌ها می‌توانند اینجا، اینجا، اینجا یا اینجا باشند. اگر بار خروجی را اینجا متصل کنید، ولتاژ بیشتری دریافت می‌کنید، زیرا پیچ‌ها بیشتر هستند.

مثلا بیست درصد. این تنها یک مثال است. اینجا… ده درصد، زیرا پیچ‌ها کمی بیشتر هستند. اینجا پیچ‌های خروجی کمتر هستند. در مقایسه با این پس، منفی ده درصد اینجا منفی بیست درصد خوب این انشعاب‌ها را می‌توان با استفاده از سوییچ انتخاب کرد.

ببینید… حالا سوییچ اینجا متصل شده است. در مثبت بیست درصد می‌توانم سوییچ را بچرخانم حالا به مثبت ده درصد متصل شده است، حالا به منفی ده درصد متصل است، حالا به منفی بیست درصد.

با استفاده از یک سوییچ می‌توانید هر انشعابی را انتخاب کنید، هر کدام که بخواهید تغییر انشعاب افزاینده و کاهنده در این ترانسفورماتور آتو، دو انشعاب وجود دارد یکی اینجا و دیگری اینجا.

انشعاب بالاتر به ورودی متصل می‌شود، انشعاب پایین‌تر به خروجی وصل می‌شود. اینجا… پیچ‌ها کمتر هستند، پس ولتاژ کمتر خواهد بود. پس این تنظیمات کاهنده است، حالا همان ترانسفورماتور را می‌توان به عنوان افزاینده متصل کرد.

با هم ببینیم. حالا ورودی به انشعاب پایین‌تر متصل می‌شود و بار خروجی به انشعاب بالاتر وصل می‌گردد. پس یک ترانسفورماتور افزاینده است، زیرا ولتاژ بیشتری اینجا دریافت می‌کنیم. این تغییر را وارونگی با استفاده از سوییچ‌ها انجام می‌گیرد.

با این شیوه، هزینه‌ی ترانسفورماتور کاهش می‌یابد. من یک استابلایزر ولتاژ غیراتوماتیک با قطع اتوماتیک دارم. این یک ترانسفورماتور آتو دارد. این ورودی است. خروجی… چندین انشعاب دارد. این انشعاب‌ها را می‌توان با استفاده از یک سوییچ انتخاب کرد.

سوییچ وضعیت‌های بسیاری دارد، از ۱ تا ۸ یک سوییچ دیگر هم وجود دارد، بالا و پایین اگر این را انتخاب کنید، در وضعیت بالا به این ترتیب عملکرد آن مشابه ترانسفورماتور افزاینده خواهد بود.

در پایین، عملکردی مشابه با ترانسفورماتور کاهنده دارد. حالا… چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا به صورت غیراتوماتیک انجام می‌دهیم. ممکن است اشتباهاتی داشته باشیم. ولتاژ ورودی ممکن است بالا باشد. هنوز ممکن است (به اشتباه) آن را در وضعیت بالا نگه داریم.

بنابراین ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد. برای محافظت در برابر این وضعیت، یک سیستم قطع خودکار وجود دارد. اسم این محافظ اضافه ولتاژ است. اینجا یک جریان است، این رله است. با استفاده از رله، محافظت به صورت خودکار انجام می‌شود.

ترانسفورماتور انشعاب دار آتو سه فاز، سه سیم‌پیچ دارد. یک پایانه از هر سیم‌پیچ به نول وصل می‌شود. این اتصالات در حالت استار قرار دارند. به طور مشابه، بار نیز به حالت استار وصل می‌شود.

هر فاز سه انشعاب دارد. در یک انشعاب، انشعاب میانی، ورودی ‏‫AC وصل کردم. خروجی، دو انشعاب وجود دارد یکی برای ولتاژ بالاتر زیرا پیچ‌ها بیشتر از پیچ‌های ورودی هستند و یکی برای ولتاژ پایین‌تر زیرا در اینجا، پیچ‌ها کمتر از این پیچ‌ها هستند.

حالا این اتصالات در سه فاز به این شکل که تمام خروجی‌ها باید به ولتاژ بالاتر و یا ولتاژ پایین‌تر متصل شوند. این یکی مثبت ده درصد است، و این یکی منفی ده درصد اینجا نوشتم، ممکن است یکی از این‌ها باشد، پس در این شرایط خروجی به انشعاب بالاتر وصل می‌شود، در اینجا انشعاب بالاتر اینجا هم انشعاب بالاتر.

حالا با استفاده از سوییچ، هر سه را تغییر می‌دهیم. حالا این خروجی به ولتاژ پایین‌تر وصل می‌شود. این هم به ولتاژ پایین‌تر وصل می‌شود. این یکی را هم به ولتاژ پایین‌تر وصل می‌کنیم. بنابراین نوع خروجی‌ها باید مشابه اتصالات باشد، هم در ولتاژ بالاتر و هم ولتاژ پایین‌تر.

ترانسفورماتور متغیر آتو سه فاز. در این ترانسفورماتور سه فاز، در هر سه فاز، خروجی متغیر است و ورودی و بار به صورت استار متصل شده‌اند. خب… این تنظیمات همیشگی هستند و یعنی هر سه با یکدیگر حرکت می‌کنند. یعنی ولتاژ خروجی در هر سه خروجی باید مشابه باشد.

پس به صورت مکانیکی قفل می‌شوند. این مورد را به شما نشان می‌دهم. اینجا، ولتاژ به این شکل است. حالا، اگر پایین بروم ولتاژ در هر سه فاز پایین خواهد آمد. حالا ولتاژ در هر سه فاز بالا می‌رود. حالا می‌رسیم به مقدار عملکرد مجاز ترانسفورماتور.

مقدار مجاز این ترانسفورماتور ۲۴۰ ولت، ۱۰۰ ‏‫VA است. این یعنی، می‌توان ۲۴۰ ولت به عنوان ورودی به آن بدهید و ۱۰۰ ‏‫VA بار دریافت کنیم، اینجا در مورد این ترانسفورماتور متغیر. اینجا ‏‫VA نمی‌نویسیم. تنها می‌نویسیم ۱ آمپر. چرا‏‫؟

فرض کنیم که این ترانسفورماتور ۲۴۰ ولتی ۱ آمپری است. پس‏‫ VA در اینجا ۲۴۰ است. حالا فرض کنیم که انشعاب خروجی در اینجا قرار دارد. در این مورد انشعاب مشخص است و در این مورد، هر جایی می‌تواند باشد. فرض کنیم که اینجا در ۱۰ ولت قرار دارد، پس در ۱۰ ولت، ما به ۲۴ آمپر نیاز داریم ‫تا ۲۴۰ VA را ایجاد کنیم‏‫‏‫.

بنابراین اگر بنویسیم ۲۴۰ ‏‫VA – ‫۲۴ آمپر در اینجا جاری می‌شود. بعد این ترانسفورماتور می‌سوزد. به همین خاطر، اینجا ‏‫VA را مشخص نمی‌کنیم. در این ترانسفورماتور آتوی متغیر تنها ۱ آمپر را می‌نویسیم. اینجا می‌توانید حداکثر ۱ آمپر بدهید. در مورد سه فاز، مقدار مجاز ۳۰۰‏‫ VA است، یعنی این مجموع است.

هر فاز می‌تواند تنها ۱۰۰‏‫ VA بار داشته باشد. مزایا و معایب یکی از مزیت‌ها اندازه‌ی کوچک است. زیرا تنها یک سیم‌پیچ وجود دارد، بنابراین اندازه کمتر می‌شود. وزن کمتر می‌شود. هزینه کمتر می‌شود. بله، کاهش هزینه‌ها تنظیمات بهتر ولتاژ در یک ترانسفورماتور عادی دو سیم‌پیچ وجود دارد.

هر سیم‌پیچ مقاومت ظاهری مربوط به خود را دارد. بنابراین زمانی که جریان بار جاری می‌شود. در این نقطه و این نقطه کاهش ولتاژ خواهیم داشت. بنابراین تنظیمات در این نقطه ضعیف خواهد بود/در آتو تنها یک سیم‌پیچ وجود خواهد داشت، تنها یک مقاومت ظاهری بنابراین کاهش ولتاژ کمتر. بنابراین تنظیمات ولتاژ بهتری خواهیم داشت. در صورتی که جریان در اینجا، در بار تغییر یابد.

نقطه ضعف بزرگترین اشکال نبود جداسازی است. حال در طول این اتفاق، اشکالات بیشتری در جریان به وجود می‌آید. فرض کنید که خروجی در اینجا کوتاه شود، در یک ترانسفورماتور عادی این جریان با این مقاومت ظاهری و این مقاومت ظاهری محدود خواهد شد.

در یک ترانسفورماتور آتو تنها یک مقاومت ظاهری برای محدود کردن جریان وجود خواهد داشت. بنابراین جریان بیشتری در اینجا جاری می‌شود و اشکالات بیشتری در جریان به وجود خواهد آمد قطعی سیم.

اگر سیم در این قسمت قطع شود. تمام ولتاژ به این قسمت خواهد آمد. در صورت وجود خازن ولتاژ بیشتر افزایش می‌یابد. این هم یکی از معایب است و برای نسبت ولتاژ کمتر، به صرفه نیست، در صورتی که ولتاژ در سمت ثانویه کمتر باشد از نظر اقتصادی به صرفه نیست. موارد استفاده در خانه لوازم الکتریکی زیادی داریم و بنابراین به استابلایزر ولتاژ نیاز خواهیم داشت.

سه نوع استابلایزر داریم، اتوماتیک، غیر اتوماتیک، غیر اتوماتیک با محافظ اضافه ولتاژ. حالا قطعی را در استابلایزر به شما نشان دادم. بعد آزمایش انجام می‌شود، در آزمایشگاه عملی. در بخش تولید در آزمایشگاه آزمایش ‏‫HV مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صنعت محصولات آزمایش می‌شوند، به همین خاطر این آزمایشات انجام می‌گیرند. بعد راه‌اندازی موتورها این انجام می‌شود. جریان در طول راه‌اندازی در موتور کاهش می‌یابد. بعد در کنترل سرعت فن‌ها استفاده می‌شود. بعد در سیستم توان برای تنظیم ولتاژ استفاده می‌شود. بعد یک نوع خاص، ترانسفورماتور زیگزاکی برای پالایه‌ی هماهنگ سوم استفاده می‌شود و برای تولید نقطه‌ی مرجع اتصال به زمین این ترانسفورماتور زیگزاکی است.

این خط ‏‫33KV است. پایانه‌های ‏‫a، b ، c به پایانه‌های ‫a، b، c خط ولتاژ بالا متصل هستند. نول به زمین متصل است. هیچ باری در آن متصل نیست. انشعابی ندارد اما عملکرد مناسبی دارد. تنها با خط متصل است. اتصال به زمین دارد و هماهنگ سوم را پالایه می‌کند.

ترجمه: مینا مقدس نژاد (عضو تیم تحریریه وک شاپ)

منبع ویدیو: YouTube

دیدگاهتان را بنویسید